74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

Konkurs SZTUKA TEATRALNA

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
OGŁASZA KONKURS

SZTUKA TEATRALNA — ALCHEMIA TEATRALNA 2019

  

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. VIII i oddziały gimnazjalne),  szkół średnich oraz osób dorosłych (+19 lat).

3Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej 
(dot. uczniów) należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy również przesłać wersję elektroniczną tekstu na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 1 czerwca 2019. W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego.

Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.

4. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury do dnia 22 czerwca 2019 r.

6. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkól podstawowych (kl. VIII i  oddziały gimnazjalne), I w kategorii szkół średnich, I w kategorii dorosłych  - po 500 zł każdej kategorii.

7. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 


9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

 

10. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła zgodę dot. RODO (info www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl)

 

11. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska:
  h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO PISANIA!

 

www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl

 

 

INFORMACJA O RODO  

 

KONKURS SZTUKA TEATRALNA – UCZESTNIK   ( Imię i nazwisko)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana  osobowych jest Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43        tel: 74 85 56 57, e-mail: sok@sok.com.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem email : krzysztof.olejniczak@comars.pl
  3.  Pana/Pani/  dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w zakresie: wiek, kategoria  (oddziały gimnazjalne, szkoły średnie, dorośli),adres nr telefonu, e-mail.
  4. Pana/Pani/  dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania projektu        „ Konkurs – Sztuka teatralna”.
  5. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Świdnicki Ośrodek Kultury   nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

Oświadczenie kandydata:

Tak       Nie

         Wyrażam zgodę na udział  swój/dziecka w konkursie.

Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

Tak       Nie

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka  danych osobowych   w celu uczestnictwa  w projekcie Konkurs – Sztuka teatralna”

Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

Tak      Nie

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek  wyłącznie w celu  promocji wydarzenia  na stronie internetowej  Świdnickiego Ośrodka Kultury, projektu Alchemia teatralna oraz ich  odpowiedników na FB

Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

Tak      Nie

         Wyrażam zgodę na udostepnienie moich/ dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek mediom lokalnym wyłącznie w celu  promocji wydarzenia.

 

Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich organizatorom konkursu oraz wyrażeniem zgody przez autora pracy na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu realizacji spektakli w ramach projektu Alchemia teatralna

Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna